simpozijumdoboj.com

Prijave sažetaka radova za 4. Simpozijum doktora medicine sa međunarodnim učešćem “Promocija znanja – prevencija bolesti” počinju 15. aprila i otvorene su do 15. jula 2024. godine.

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETAKA

Sažeci radova se prijavljuju u elektronskoj formi preko sajta simpozijuma do naznačenog datuma.

Sažeci se prijavljuju na jednom od jezika Bosne i Hercegovine ili engleskom jeziku.

Ukoliko prijavljujete više od jednog sažetka, sažeci se moraju poslati odvojeno.

Organizatori neće prihvatiti odgovornost za sažetke koji nisu poslati prema uputstvu za pisanje sažetaka;
Svaki sažetak će biti recenziran, klasifikovan i prihvaćen ili odbijen od strane Naučnog odbora kongresa. Za tačnost podataka u prijavljenom sažetku, odgovaraju autori.

Prihvaćeni sažeci će biti štampani u Zborniku sažetaka

Naučni odbor Kongresa zadržava pravo da odluči o vrsti prezentacije prihvaćenog sažetka, odnosno da li će biti prezentovan usmeno ili kao elektronski poster. Odluka Naučnog odbora je konačna.

UPUTSTVO ZA PISANJE SAŽETKA

Tema: odaberite temu iz ponuđenih opcija u okviru koje će sažetak biti prezentovan

Priprema teksta

Sažeci se prijavljuju na latiničnom pismu, koristiti Microsoft Office Word program, font Times New Roman, veličinu slova 12 pt, bez razmaka između redova (single­-spaced) i obostrano poravnjanje.

Maksimalna dužina sažetka je 300 riječi

Sažetak mora biti napisan prema uputstvu Organizatora i mora imati sljedeću formu:

Struktura sažetka:

Naslov sažetka mora biti napisan velikim slovima i boldovan. Mora biti jasan i ne smije sadržavati više od 20 riječi

Autori: napisati u sljedećem formatu – prezime i prvo slovo imena za svakog autora (npr. Ilić I.) podvući ime prezentujućeg autora; afilijacije napisati redosledom kako su navedena imena.

Struktura sažetka se sastoji iz pet glavnih dijelova:

Uvod, Cilj, Materijal i metode,  Rezultati  i  Zaključak. Izuzetak su prikaz slučaja ili pregledni rad

Tekst sažetka mora biti napisan malim slovima, osim na mjestima gde je neophodno korišćenje velikih slova.

Provjerite tačnost podataka prije slanja sažetka. Nakon slanja sažetka dobićete mailom potvrdu o uspješnom prijemu. Organizator ne snosi odgovornost za sažetke koji nisu propisno poslati. Sažeci se mogu mijenjati do isteka datuma za prijavljivanje. Nakon navedenog datuma zahtjevi za izmjenama neće biti razmatrani.

    Scroll to Top